Všeobecné obchodní podmínky

www.cimbura.cz  je webová stránka provozovaná fyzickou osobou - Jiří Pešek, Kostelní 87, Jistebnice, 391 33, IČO 75292408, dále jen Provozovatelem.

Informace a podpora zde: cimbura1@seznam.cz, tel: +420 608 461 572

Placené služby technicky zajišťuje GOPAY s.r.o - gopay@gopay.cz, tel: +420 387 685 123 

I.

PREAMBULE

1.1 www.cimbura.cz, vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi: společností www.cimbura.cz, provozovaný fyzickou osobou – Jiří Pešek, Kostelní 87, Jistebnice, 391 33, IČO 75292408,  (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné a objednatelem – uživatelem (dále jen „uživatel“) na straně druhé. Poskytovatel poskytuje služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uživatelům služby.

1.2. VOP upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele.

1.3. VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění zveřejněném na internetové adrese poskytovatele http://cimbura.cz 

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Poskytovatel je provozovatelem webových stránek http://cimbura.cz  

 Součást portálu tvoří obsah poskytovatele, obsah uživatele a obsah třetích osob (dále též jen „obsah“).

2.2. Poskytovatel je poskytovatelem služeb webových stránek včetně zpřístupňování neplaceného i placeného obsahu a poskytování volného prostoru k ukládání obsahu uživatelem služby.

2.3. Uživatelem služeb je fyzická osoba nebo právnická osoba, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která užívá nebo žádá služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb podle těchto VOP.

2.4. Uživatelem se rozumí registrovaný uživatel s placeným přístupem.

2.5. Služby jsou poskytované poskytovatelem uživateli za úplatu.

2.6. Služby poskytuje poskytovatel uživateli úplatně na základě jeho objednávky.

2.7. Registrace uživatele pro užívání služeb je nezbytná.

2.8. Objednávka je elektronický formulář pro objednání placené služby uživatelem přístupný na stránkách https://cimbura.cz/ a současně projev vůle uživatele k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb.

2.9. Komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo umístěním na stránkách https://cimbura.cz/ přístupným uživateli prostřednictvím sítě Internet; tím je splněn požadavek písemnosti formy. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na stránkáchhttps://cimbura.cz/. Výjimečně probíhá komunikace (zejména, vyžaduje-li tak zákon) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé.

2.10. Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí smlouvou o poskytování služby a od okamžiku započetí užívání služeb uživatelem těmito VOP, včetně ceníků, navazující na VOP a doplňující je. VOP jsou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „smlouva“). VOP tvoří podle ustanovení § 1798 zákona č. 89/2012 Sb., nedílnou součást každé takové smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak. Smlouva i VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Poskytovatel archivuje smlouvy (dokumenty o registraci a objednávky) a VOP po dobu stanovenou zákonem; tyto dokumenty jsou přístupné uživateli pouze na jeho písemnou žádost doručenou poskytovateli.

2.11. Uživatel je povinen se před započetím užívání služeb seznámit s VOP a vyjádřit souhlas s VOP, a to buď konkludentně započetím užívání služeb,, či výslovně v rámci registrace. Osoba, která nesouhlasí s VOP, je povinna zdržet se užívání služeb, a to i užívání volně veřejně přístupného obsahu.

III.

REGISTRACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA SLUŽBY

3.1. Smlouva je uzavřena okamžikem:

  1. a) registrace nového uživatele k portálu prostřednictvím elektronického formuláře Registrace uživatele přístupného na stránkách https://cimbura.cz/ ze záložky REGISTRACE, do něhož uživatel doplní požadované identifikační údaje (zejména uživatelské jméno, heslo, název/jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo), vyjádří výslovný souhlas se zněním VOP coby nedílné součásti uzavírané smlouvy zaškrtnutím ikony „ano“, který odešle po doplnění vygenerovaného ověřovacího kódu pomocí ikony „registrovat“ poskytovateli;
  2. b) odeslání objednávky placených služeb uživatelem.

3.2. Registrovanému uživateli se základní registrací poskytuje poskytovatel na základě objednávky a za úplatu placené služby v dohodnutém rozsahu.

3.3. Objednávka placených služeb:

Po registraci má uživatel možnost zaplatit členský poplatek za zpoplatněné rubriky, který technicky zajišťuje GOPAY a.s.o - gopay@gopay.cz, tel: +420 387 685 123

Členský poplatek slouží k otevření zpoplatněných rubrik a tímto poplatkem přispíváte na provoz a dlouhodobý rozvoj webových stránek.

Poplatek zaplatíte po registraci a přihlášení na hlavní straně - MŮJ ÚČET.

Členský poplatek na 1 den - 50 Kč

Členský poplatek na 1 měsíc - 250 Kč

Členský poplatek na 6 měsíců - 420 Kč 

Členský poplatek na 12 měsíců - 600 Kč 

Členský poplatek na 24 měsíců - 1000 Kč

Informace a podpora zde: cimbura1@seznam.cz, tel: +420 608 461 572

Jiří Pešek, Kostelní 87, Jistebnice, 391 33, IČO 75292408

Placené služby technicky zajišťuje GOPAY s.r.o, gopay@gopay.cz, tel: +420 387 685 123

IV.

CENA PLACENÉ SLUŽBY

4.1. Cena za zřízení a poskytování placené služby poskytované uživateli je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na stránkách poskytovatele.

4.2. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu za podmínek VOP.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat či jiným způsobem zpřístupnit službu poskytovatele třetí osobě nebo ji poskytovat své přihlašovací údaje. Zánikem právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce.

6.2. Uživatel je povinen nahlásit poskytovateli jakékoliv zneužití přístupu do aplikace bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. Poskytovatel v takovém případě uživateli přidělí nové registrační údaje. Poskytovatel však neručí za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu uživatele do aplikace.

6.3. Při registraci na https://cimbura.cz/ je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu nebo ztrátu zisku způsobenou uživateli neaktuálností jeho údajů.

6.4. V případě porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako při neoprávněném užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě, je poskytovatel oprávněn uživatele na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout uživateli lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany uživatele i nadále trvat, je poskytovatel oprávněn licenci odebrat nebo znemožnit její užití.

6.5. Uživatel je povinen se seznámit s VOP před započetím užívání odborného portálu/služby.

6.6. Portál/služby může užívat pouze uživatel, který při jejich užívání dodržuje tyto VOP a právní předpisy.

6.7. Uživatel bere na vědomí, respektuje a souhlasí s tím, že:

  1. obsah portálu je průběžně upravován podle úvahy poskytovatele, který může kdykoli bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele měnit či odstraňovat jakoukoli část obsahu či přestat zcela provozovat odborný portál; uživatel tak může pozbýt trvale či dočasně přístup jak k obsahu poskytovatele a třetích osob, tak i k obsahu uživatele;
  2. portál/služby jsou určeny pro uživatele v České republice, nikoli k užívání v jiném státě, zejména v takovém, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy či kde by tvorba, provozování či zpřístupňování obsahu, resp. poskytování služby, vyžadovalo splnění formálních náležitostí (např. povolení, registrace);
  3. porušení VOP uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, končí tím automaticky účinnost smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace.

6.8. Uživatel je po dobu poskytování služby poskytovatelem oprávněn užívat službu výlučně prostřednictvím přístupu ke službě v rozsahu uvedeném ve smlouvě a VOP. Toto oprávnění je nepřenosné.

6.9. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a/nebo registrační údaje (včetně hesel) pro přístup ke službě před zneužitím, zejména je nesdělit třetí osobě.

6.10. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání služby zavazuje, že bude službu užívat v souladu s VOP, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat VOP.

6.11. Uživatel se zavazuje dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy poskytovatele a třetích osob. Je tak povinen neužívat službu k jakýmkoliv nezákonným činnostem nebo k činnostem, které jsou v rozporu s právními předpisy, VOP, obchodními zvyklostmi či dobrými mravy.

6.12. Uživatel se zavazuje, že nebude portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat provoz portálu, ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení portálu a poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla).

6.13. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit podmínky poskytování služby i VOP, včetně ceníku.

6.14. Uživatel se zavazuje uvést v žádosti pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů poskytnutých v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou škodu.

6.15. Uživatel je dále povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré závady poskytování služby podle těchto VOP a neprodleně ohlásit poskytovateli všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby poskytovatelem.

6.16. Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou, pro případ, že takové údaje uživatel buď vyplnil, nebo je poskytovatel získal na základě žádosti, či v rámci přístupu uživatele ke službě. Uživatel odesláním žádosti či započetím užívání služby potvrzuje, že všechny údaje jím vyplněné, včetně údajů osobních, jsou-li poskytovány, jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy). Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. Poskytovatel poskytuje uživateli možnost bezúplatně či za úplatu užívat služby odborného portálu cimbura.cz v souladu s VOP.

7.2. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do odborného portálu, včetně změny poskytování služby a těchto VOP, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.

7.3. Změny poskytování služby a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP bude uživateli oznámeno elektronicky jejich zveřejněním na stránkách poskytovatele. Pokud uživatel nejpozději čtrnáct (14) dnů od oznámení o změnách poskytování služby nebo VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené uživatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny. Uživatel má právo smlouvu a tak i užívání služby písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení o změnách.

7.4. Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby z jakýchkoli důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných VOP nebo právními předpisy.

VIII.

DOBA ČERPÁNÍ SLUŽBY

8.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě smlouva či VOP.

8.2. Smluvní vztah zaniká v případech stanovených VOP.

8.3. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

8.4. Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

8.5. Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele služeb s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

8.6. V případě zániku uživatele nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je uživatel oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena poskytovateli.

8.7. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy, a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup uživatele k předmětu plnění.

8.8. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby. Uživatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období.

8.9. Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby.

8.10. Zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy). Poskytovatel není po zrušení smlouvy povinen vracet jakékoli částky ceny přijaté od uživatele, ledaže smlouva či zákon stanoví výslovně kogentně jinak. Veškeré, do doby zrušení smlouvy nevyfakturované a/nebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do čtrnácti (14) dnů po zrušení smlouvy.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ÚJMU

9.1. Poskytovatel odpovídá uživateli za umožnění přístupu k placené službě v rozsahu podle smlouvy a VOP a za to, že je oprávněn poskytnout službu.

9.2. Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

  1. informace zpřístupňované poskytovatelem na portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou, ani návrhem na uzavření smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak či nevyplývá-li z VOP jinak;
  2. poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost ani aktuálnost těchto informací;
  3. v případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány).

9.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní odpovědnost a riziko a že nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných k užití služeb uživatelem.

9.4. V případech přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

9.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré závazky poskytovatele v souvislosti s jeho odpovědností za vady služby a za újmu jsou uvedeny ve VOP, zejména v ustanoveních tohoto článku VOP.

9.6. V případě porušení povinností poskytovatele, na které se nevztahují vyloučení odpovědnosti za škodu a limitace náhrady újmy podle VOP či zákona a kdy z takového porušení vznikne uživateli prokazatelně újma, má uživatel právo požadovat na poskytovateli pouze zaplacení skutečně prokázané újmy (nikoli ušlého zisku) s výjimkou újmy vzniklé okolnostmi vylučujícími odpovědnost, vzniklé prokazatelně zaviněním poskytovatele.

X.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené smlouvou a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je spotřebitelem, se řídí těmito VOP a ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

10.3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce poskytovatele. Převod práv a povinností uživatele ze smluvního vztahu na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

10.4. Neplatnost některého ustanovení VOP nemá za následek neplatnost celých VOP, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany pro takový případ sjednaly, že neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.

10.5. Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.6. Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně prostřednictvím počítačové sítě Internet, na stránkách portálu https://cimbura.cz/ 

10.7. VOP jsou účinné pro všechny uživatele již užívající služby/ odborné portály i před tímto datem, a to automaticky ode dne účinnosti VOP užíváním služeb uživatelem po dni účinnosti VOP.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 2. 3. 2023