Jistebnická lípa

Jistebnická lípa

Název památného stromu: Jistebnická lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: 1 lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
Číslo ústředního seznamu: 308010.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 205
Popis lokality: strom roste v blízkosti kapličky na severním okraji obce Jistebnice, vlevo při komunikaci směrem Starcovu Lhotu.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 546 cm Zdravotní stav: během vichřice v r. 2003 došlo k odlomení části koruny; z bezpečnostních důvodů byla poté provedena redukce zbytku koruny tak, aby byla zajištěna stabilita stromu a nedocházelo k ohrožení a osob a okolních nemovitostí. V minulosti byly dutiny ve kmeni a některých větvích zabetonovány, odstranění těchto zásahů bylo provedeno v r. 2002 v rámci instalace bezpečnostní vazby v koruně stromu.
Důvody ochrany: významná solitéra, jejíž vysazení se zřejmě historicky vztahuje k sousední kapličce.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.