Nehonínský dub

Nehonín 2

Název památného stromu: Nehonínský dub
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 308019.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Orlov u Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 711
Popis lokality: strom roste na mezi v blízkosti osady Nehonín, severně od statku, u kterého se nachází Nehonínská lípa.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 400 cm
Zdravotní stav: dobrý, v roce 1998 byl u proveden zdravotní řez a vyčištění podrostu, v r. 2004 byly odstraněny vzrostlé dřeviny v jeho bezprostředním okolí, které vrůstaly do jeho koruny a strom se stal i nápadnějším.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.